Общи условия

По долу да се Дефинира като Договор за Изработка на Уеб Сайт:

С поръчката на  сайт онлайн през сайта: https://itgstudio.com или през офис на фирмата, които са собственост на „Ай Ти Джи студио” ООД се съгласявате със следното:

Страните се споразумяха за следното:

  1. Предмет на договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши следните услуги:

ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ по  конкретни изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

I. Изработка на интернет сайт

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката за изработка на интернет сайт, според модела (шаблона) и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата за изработване на интернет сайт в размер на: договорената сума (избор на уеб пакет –  в  лева без ДДС (фирмата не е регистрирана по ДДС, за това и цените са без ДДС, но цените са крайни и няма оскъпяване), включващo изработка на сайт, обяснено по – подробно по чл. II, т.4.2, т.4.2.1

2.1 Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил цялата сума по настоящия договор за изработката на уеб сайт, то по чл.II, т.4.2.1 отпада.

3. Сумата ще бъде платена в брой или по банков път в сметка на:

„Ай Ти Джи студио” ООД

3.1 Банкова сметка на „Ай Ти Джи студио” ООД

РайфайзенБанк (България) АД

IBANBG88RZBB91551006532471

SWIFT код: RZBBBGSF

4. Поръчката следва да бъде предадена в срок от 20 работни дни от датата на получаване на всички материали, като текст, изображения и др., които ще бъдат предадени по e-mail, електронно или на хартиен носител от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1 Договорът влиза в сила от датата на клеймото по предоставените материали по чл. I, т.4 и започва да тече срокът за изпълнение от 20 работни дни за изработката на интернет сайт.

II. Изисквания за създаване на интернет сайт:

1. Специфични изискванията за създаването на интернет сайта се дефинира в договора за изработка.

1.1 Заявка за изработка на уеб сайт (Приложение 1) е неразделна част от настоящият договор и в него под формата на анкета Възложителя ориентира Изпълнителя за изработката на уеб сайт според неговите нужди и критерии (желанията си, цветовете, визията на сайта и др.)

2.  Структура на интернет сайт:

2.1  Статични страници – страници на интернет сайт с големина при резолюция на екрана до 1024 x 768 пиксела, реализирана с ресурсите на HTML.

2.2  Динамични страници – страници на интернет сайт, генериран динамично чрез PHP/ MySQL код изпълняван на сървъра. Една динамична страница може да генерира съдържание на много страници с идентично или подобно съдържание.

2.3 Административен  панел е мястото, от което може да направите всякакъв вид промени по вашият сайт. Всеки един динамичен сайт разполага с такава система. Чрез този панел Вие може да публикувате нови статии, да редактирате стари, да триете стари, да добавяте мултиезичност и много други. CMS системата ви позволява да правите лесни редакции без да имате каквото и да било понятие от програмиране. С няколко натискания на мишката може да направите желаните от Вас промени.

2.4 Ниво на сложност – сложността на интернет дизайна или програмирането на интернет сайта, дефинирано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез примерни реализирани проекти.

2.5 Базова структура – предварително проектирана структура на интернет сайт със зададени местоположения на основните навигационни елементи.

2.6 Модули – предварително програмирана част от интернет сайта, която извършва определена функционалност в рамките на целия сайт и се заплаща еднократно.

2.7 Графичен дизайн – предварително проектиран дизайн на интернет сайта, с предложение за разположението на основните елементи, цветова схема и структура на информацията.

2.8. Следенето за всякакви възникнали потенциални проблеми с работата на интернет сайта – бъгове, разпади, хакерски атаки и др. се осъществява от „Хостинг Компанията“, където се намира сайта.

3. Процес на изработка на интернет сайт

3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да предостави  материали, като текст и изображения, пароли за ХОСТИНГ и ДОМЕЙН, ако е закупил такива, необходими за изработка на сайта в срок до 10 работни дни по  e-mail, електронно или на хартиен носител описано по чл. I, т.4 и т.4.1  по настоящия договор.

3.2 Възложителя следва да одобри или отхвърли аргументирано предложените му функционалности на сайта в рамките на 5 работни дни от предоставянето им.

3.3 Липсата на изразено мнение по някоя от предложените функционалности на сайта се приема за съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дава правото да прецени оптималното решение.

3.4 Промяната на структурата или дизайна на сайта се уговаря допълнително и се заплаща според тарифите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сложността на изработката.

3.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да направи първоначалното запълване на интернет сайта със съдържание, стига да са изпълнени условията по чл. II, т. 3.1.

3.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща работата по интернет сайта, която е извършена пряко от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Въвеждането на допълнителна информация в рамките на системата за управление на съдържание не се доплаща, стига да е в рамките на договореното за първоначално запълване на сайта със съдържание и в рамките на заплатения пакет, описано по чл. II, т.3.7 и т.3.7.1.

3.7 Възложителя поръчва, а Изпълнителя се задължава да изпълни поръчаните му от Възложителя услуги, както следва:   Изработване на сайт върху име (домейн) http://………………………………………………………………  , което се избира от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписване на настоящия договор.

3.7.1 За последвало качване на продукти, изображения и текст се взема предвид, частта с поддръжка на интернет сайт, която не фигурира в настоящият договор.

3.8 Ако не са предадени съответните материали като, текст, изображения и др. в уговорения срок упоменат в съответният договор – съдържанието на сайта се запълва по усмотрение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се оставя празно, като и в двата случая – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи цялата сума по договора, дори и договора да се прекрати по чл. III, т.3 подточка –  /е.

4. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

4.1 Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими му данни и материали за изпълнение на поръчката.

4.2 Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената сума за изработка на интернет сайт в размер на:

Договорената сума по избран уеб пакет

4.2.1 Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата сума по чл. I т.2, описано също и по чл. II, т.4.2 или да заплати Капаро в размер на 60% –    от общата сума по чл. II, т.4.2, а останалите – 40%,  при получаване на поръчката, като данните за администриране, пароли и акаунти се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след пълното заплащане на поръчката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Издава се приравнителна фактура, като се изважда аванса (капарото в размер на 60%) дадени в началото при започване на поръчката, след което се подписва Приемо-Предавателен Протокол в два еднообразни екземпляра за всяка от страните за издаване на поръчката.

4.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право по всяко време да получи информация за етапа на завършване на интернет сайта.

4.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да променя структурата на поръчката, ако действията му не противоречат на точка 3.4. Ако промяната ще доведе до извършване на значително количество повторно извършен труд, той се задължава да доплати необходимата сума.

5. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

5.1 Да изпълни поръчката според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър стопанин и в защита на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.2 Да изпълни сайта с първоначално съдържание, подадено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на до 50 страници (вътрешни страници) на сайта.

5.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма да качва продукти на сайта, но е длъжен да направи последвало обучение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с платформата, на която е позициониран сайта.

5.4 При изискване да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката.

5.5 Да пази и не разгласява конфиденциални данни, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е задължен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички данни, акаунти и пароли необходими за администрирането на интернет сайта след като е завършена поръчката и му е заплатена пълната сума от полагащото му се възнаграждение, ако не са договорени други условия.

III. Общи Положения

1. Настоящият договор може да се изменя по изричното писмено съгласие на страните.

2. Настоящият договор е за срок до изработването на дадения уеб сайт, считано от датата на подписването му.

3. Настоящият договор се прекратява:

а/ по взаимно писмено съгласие на страните;

б/ с едномесечно едностранно заявление;

в/ при прекратяване на всякакви договорни отношения;

г/ при неизплащане на дължимите по договора суми.

д/ при изтичане срока на договора

е/ при неподаване на материали (изображения и текст) необходими за осъществяването на поръчката

4. Допълнителни разпоредби.

а/ Общите Условия и текста по тях са Собственост на фирма „Ай Ти Джи студио“ ООД и всяко копиране на информация или текст от настоящите Общи Уловия или който и да е текст в сайта на фирмата: https://itgstudio.com или на клиент на фирмата, респективно сайт, лого, банер, графичен проект или каквато и да е информация, без уведомление изработени от „Ай Ти Джи студио“ ООД  ще се счита за неправомерно и грубо намесване в правата на фирмата или на трети страни, респективно клиенти на фирмата и ще се сезира действащото в момента законодателство на Република България.

За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото в момента законодателство на Република България.

Страните ще решат евентуални възникнали спорове по изпълнението на този договор по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно – по реда на ГПК.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ РАЗВИТИЕ…?

Свържете се с нас и ще реализираме Вашите идеи!

Меню
Свържете се
Карта с Адрес