Общи условия

По долу да се Дефинира като Договор за Изработка на Уеб Сайт и/или Договор за Техническа Поддръжка на Уеб Сайт:

С поръчката на  сайт онлайн през сайта: https://itgstudio.com или през офис на фирмата, които са собственост на „Ай Ти Джи студио” ООД се съгласявате със следното:

Страните се споразумяха за следното:

 1. Предмет на договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши следните услуги:

ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТ и/или ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ по  конкретни изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

I. Изработка на интернет сайт

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката за изработка на интернет сайт, според модела (шаблона) и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата за изработване на интернет сайт в размер на: договорената сума (избор на уеб пакет –  в  лева без ДДС (фирмата не е регистрирана по ДДС, за това и цените са без ДДС, но цените са крайни и няма оскъпяване), включващo изработка на сайт, обяснено по – подробно по чл. II, т.4.2, т.4.2.1

2.1 Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил цялата сума по настоящия договор за изработката на уеб сайт, то по чл.II, т.4.2.1 отпада.

3. Сумата ще бъде платена в брой или по банков път в сметка на:

„Ай Ти Джи студио” ООД

3.1 Банкова сметка на „Ай Ти Джи студио” ООД

РайфайзенБанк (България) АД

IBANBG88RZBB91551006532471

SWIFT код: RZBBBGSF

4. Поръчката следва да бъде предадена в срок от 20 работни дни от датата на получаване на всички материали, като текст, изображения и др., които ще бъдат предадени по e-mail, електронно или на хартиен носител от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1 Договорът влиза в сила от датата на клеймото по предоставените материали по чл. I, т.4 и започва да тече срокът за изпълнение от 20 работни дни за изработката на интернет сайт.

II. Изисквания за създаване на интернет сайт:

1. Специфични изискванията за създаването на интернет сайта се дефинира в договора за изработка.

1.1 Заявка за изработка на уеб сайт (Приложение 1) е неразделна част от настоящият договор и в него под формата на анкета Възложителя ориентира Изпълнителя за изработката на уеб сайт според неговите нужди и критерии (желанията си, цветовете, визията на сайта и др.)

2.  Структура на интернет сайт:

2.1  Статични страници – страници на интернет сайт с големина при резолюция на екрана до 1024 x 768 пиксела, реализирана с ресурсите на HTML.

2.2  Динамични страници – страници на интернет сайт, генериран динамично чрез PHP/ MySQL код изпълняван на сървъра. Една динамична страница може да генерира съдържание на много страници с идентично или подобно съдържание.

2.3 Административен  панел е мястото, от което може да направите всякакъв вид промени по вашият сайт. Всеки един динамичен сайт разполага с такава система. Чрез този панел Вие може да публикувате нови статии, да редактирате стари, да триете стари, да добавяте мултиезичност и много други. CMS системата ви позволява да правите лесни редакции без да имате каквото и да било понятие от програмиране. С няколко натискания на мишката може да направите желаните от Вас промени.

2.4 Ниво на сложност – сложността на интернет дизайна или програмирането на интернет сайта, дефинирано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез примерни реализирани проекти.

2.5 Базова структура – предварително проектирана структура на интернет сайт със зададени местоположения на основните навигационни елементи.

2.6 Модули – предварително програмирана част от интернет сайта, която извършва определена функционалност в рамките на целия сайт и се заплаща еднократно.

2.7 Графичен дизайн – предварително проектиран дизайн на интернет сайта, с предложение за разположението на основните елементи, цветова схема и структура на информацията.

2.8. Следенето за всякакви възникнали потенциални проблеми с работата на интернет сайта – бъгове, разпади, хакерски атаки и др. се осъществява от „Хостинг Компанията“, където се намира сайта.

3. Процес на изработка на интернет сайт

3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да предостави  материали, като текст и изображения, пароли за ХОСТИНГ и ДОМЕЙН, ако е закупил такива, необходими за изработка на сайта в срок до 10 работни дни по  e-mail, електронно или на хартиен носител описано по чл. I, т.4 и т.4.1  по настоящия договор.

3.2 Възложителя следва да одобри или отхвърли аргументирано предложените му функционалности на сайта в рамките на 5 работни дни от предоставянето им.

3.3 Липсата на изразено мнение по някоя от предложените функционалности на сайта се приема за съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дава правото да прецени оптималното решение.

3.4 Промяната на структурата или дизайна на сайта се уговаря допълнително и се заплаща според тарифите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сложността на изработката.

3.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да направи първоначалното запълване на интернет сайта със съдържание, стига да са изпълнени условията по чл. II, т. 3.1.

3.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща работата по интернет сайта, която е извършена пряко от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Въвеждането на допълнителна информация в рамките на системата за управление на съдържание не се доплаща, стига да е в рамките на договореното за първоначално запълване на сайта със съдържание и в рамките на заплатения пакет, описано по чл. II, т.3.7 и т.3.7.1.

3.7 Възложителя поръчва, а Изпълнителя се задължава да изпълни поръчаните му от Възложителя услуги, както следва:   Изработване на сайт върху име (домейн) http://………………………………………………………………  , което се избира от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписване на настоящия договор.

3.7.1 За последвало качване на продукти, изображения и текст се взема предвид, частта с поддръжка на интернет сайт, която не фигурира в настоящият договор.

3.8 Ако не са предадени съответните материали като, текст, изображения и др. в уговорения срок упоменат в съответният договор – съдържанието на сайта се запълва по усмотрение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се оставя празно, като и в двата случая – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи цялата сума по договора, дори и договора да се прекрати по чл. III, т.3 подточка –  /е.

4. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

4.1 Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими му данни и материали за изпълнение на поръчката.

4.2 Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената сума за изработка на интернет сайт в размер на:

Договорената сума по избран уеб пакет

4.2.1 Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата сума по чл. I т.2, описано също и по чл. II, т.4.2 или да заплати Капаро в размер на 60% –    от общата сума по чл. II, т.4.2, а останалите – 40%,  при получаване на поръчката, като данните за администриране, пароли и акаунти се предоставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след пълното заплащане на поръчката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Издава се приравнителна фактура, като се изважда аванса (капарото в размер на 60%) дадени в началото при започване на поръчката, след което се подписва Приемо-Предавателен Протокол в два еднообразни екземпляра за всяка от страните за издаване на поръчката.

4.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право по всяко време да получи информация за етапа на завършване на интернет сайта.

4.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да променя структурата на поръчката, ако действията му не противоречат на точка 3.4. Ако промяната ще доведе до извършване на значително количество повторно извършен труд, той се задължава да доплати необходимата сума.

5. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

5.1 Да изпълни поръчката според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър стопанин и в защита на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.2 Да изпълни сайта с първоначално съдържание, подадено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на до 50 страници (вътрешни страници) на сайта.

5.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма да качва продукти на сайта, но е длъжен да направи последвало обучение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с платформата, на която е позициониран сайта.

5.4 При изискване да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката.

5.5 Да пази и не разгласява конфиденциални данни, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е задължен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички данни, акаунти и пароли необходими за администрирането на интернет сайта след като е завършена поръчката и му е заплатена пълната сума от полагащото му се възнаграждение, ако не са договорени други условия.

III. Техническа поддръжка на уеб сайт
1. Поддръжката на сайт включва:
1.1. Следене на правилната работа на сайта, чрез наблюдение на набор показатели
1.2. Осигуряване на добра интернет свързаност с целия свят.
1.3. Осигуряване на подходящо дисково пространство за разположение на всички файлове и база данни.
1.4. Следене за всякакви възникнали или потенциални проблеми с работата на интернет сайта (хакерски атаки, бъгове, разпадане на връзки, инжектиране на код, спам, фишинг, клоакинг или други атаки), както и готовност за бързото им отстраняване от Ай Ти Джи студио ООД на телефони: 0886833089, 0899600771, 0888893392, e-mail: office@itgstudio.com , както и посредством партньора на Изпълнителя, а именно Хостинг компанията, където е качен сайта.
1.5. Периодично правене на резервни копия на сайта.
1.6. Следене и подмяна на определени секции от кода на сайта при обновяване (ъпгрейд) на използваните програмни версии и спиране от употреба на остарелите такива.
2. Поддръжката се изпълнява от Администратор на „Ай Ти Джи студио” ООД, наричан Изпълнител в настоящият Договор.
3. Времетраенето за отстраняване на възникнал проблем е от 15 минути до 24 работни часа – в зависимост от казуса. Срокът по отстраняване на проблема започва да тече от момента на подаването му, стига да е в работно време, ако е извън работно време то срокът започва да тече от следващият работен ден от подаването на сигнала за възникнал проблем по работата на интернет сайта, в работно време утвърдено от Изпълнителя, както следва: Понеделник – Петък – 09,00 – 17,30ч. (Събота и Неделя – почивни дни), като се почива и на национални празници утвърдени от Министерски съвет на Република България.

3.1 В извън работно време поемането на Техническата поддръжка се осъществява от СуперХостинг.БГ ООД, където е ситуиран акаунта асоцииран с избрания от Вас домейн, като самата техническа поддръжка е 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, независимо дали са работни, почивни или празнични дни. За връзка с отдел Техническа поддръжка:

e-mail: support.superhosting.bg, телефони: 02 81 08 999, 0700 45 800, 088 55 888 22, всеки ден: 0:00ч. – 24:00ч.

 1. При прекъсване работата на сайта от непредвидени обстоятелства, независещи от „Ай Ти Джи студио” ООД (Изпълнителя), а от трети лица, например Хостинг компанията, където е ситуиран сайта, то тогава „Ай Ти Джи студио” ООД (Изпълнителя) не носи пряка отговорност за последвалата ситуация, но ще съдейства за бързо и адекватно решение, което ще позволи да се отстрани възникналия проблем по работата на уеб сайта.

4.1 При прекъсване нормалната работата на сайта свързана с обстоятелства зависещи от ъпдейти на теми ( Themes ), инструменти ( plugins ) и платформа ( WordPress – CMS system – Система за управление на съдържанието ), то тогава „Ай Ти Джи студио” ООД (Изпълнителя) не носи пряка отговорност за последвалата ситуация, но ще съдейства за бързо и адекватно решение, което ще позволи да се отстрани възникналия проблем по работата на уеб сайта.

 1. В този Договор не влизат промени по сайта – като структура, дизайн, функции, информация – цялостни или частични. При желание от страна на клиента ценовите параметри се уговарят допълнително.
 2. Месечният абонамент по този договор е по избор от три варианта:

6.1.  При предплащане за 1 година.

6.2.  При предплащане за 6 месеца.

6.3 При заплащане за 1 месец.

 1. За клиенти, които използват месечен абонамент за техническа поддръжка и заявят промени по структурата, дизайна, функциите и информацията на сайта ще бъдат с приоритет. Като допълнително могат да се възползват от преференциални цени за тези услуги в зависимост от абонамента.

7.1. Преференциалните цени са от 10% до 20% от ценовата листа за Допълнителни услуги : https://itgstudio.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/.

Като преференциалните цени зависят от периода за абонамент по техническата поддръжка.

IV. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 1. Да предоставя необходимите пароли за осъществяване на техническата поддръжка
 2. Възложителя е задължен с грижата на добър стопанин и в защита на интересите си да поддържа уеб сайта си, да използва сложни за разпознаване пароли, да не предоставя на всеки достъп до уеб сайта си.
 3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената сума за техническа поддръжка на уеб сайт в размер на: цифром: …………….. лева, Словом: ………………………………………….……..
 4. 4. Възложителя има право да е запознат с моментното състояние на сайта си, да е запознат с отрсаняването на даден технически казус – колко време ще отнеме, както и подробности за възникналите обстоятелства.
 5. 5. Възложителя има право да изисква информация относно уеб сайта си, както и предоставянето на пароли за Хостинг акаунт, Хостинг данни, Контролен панел и Административен панел на уеб сайта си, стига да е изпълнил условията по чл. III и един от вариантите за абонамент, измежду т.6.1, 6.2 или 6.3.

V. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1. Изпълнителя е задължен да поеме и отстрани възникнал технически проблем по уеб сайта и да уведоми Възложителя за възникналите обстоятелства.
 2. Изпълнителя е задължен с грижата на добър стопанин да следи за правилната работа на уеб сайта, стига Възложителя да не е сменил паролите за достъп и да не е предоставил същите на трети лица, които по някаква причина са развалили структурата и дизайна на уеб сайта, то тогава влизат други Договорни отношения, нямащи отношение с настоящият Договор.
 3. Изпълнителя има право да изисква информация относно уеб сайта, както и предоставянето на пароли за Хостинг акаунт, Хостинг данни, Контролен панел и Административен панел на уеб сайта от Възложителя.
 4. Изпълнителя има право да откаже да поеме отговорност за техническото състояние на уеб сайта, ако в него са поместени материали от Възложителя или от оторизирани/неоторизирани трети лица свързани пряко с Възложителя, забранени от някой закон или закони в Република България, респективно и Конституцията на Република България.
 5. Изпълнителя има право да откаже да поеме отговорност за техническото състояние на уеб сайта, ако е доказана умисъл за разваляне на нормалната работа на сайта от Възложителя или от оторизирани/неоторизирани трети лица свързани пряко с Възложителя.

VI. Прекратяване на Договор за Техническа поддръжка.                                                                                                                                                                                       1. В случай, че желаете да се прекрати настоящият Договор, то „Ай Ти Джи студио“ ООД, няма да носи абсолютно никаква отговорност за състоянието на уеб сайта Ви при евентуални хакерски атаки, бъгове, разпадане на връзки, инжектиране на код, спам, фишинг, клоакинг или други атаки, както за неговото визуализиране в интернет, позициониране и други. Както няма да бъдат създавани и резервни копия на сайта Ви и на базата данни.

1.1 Отказването – респективно развалянето на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.III, т. 6 и респективно т.6.1 и т.6.2, се случва по реда на чл.V, т.а,в,г,д,е, като единствено т.б се счита за възможна, само когато остават 30 дни до крайната дата на изтичане на Договора и/или направеното плащане по избраният абонамент или предизвестие за прекратяване с дължима една месечна сума към Изпълнителя.

1.2 Отказването – респективно развалянето на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изтекъл Договор или падежна дата на плащане, за да е възможно прекратяване по чл.VII, т.3, т.б, се взима предвид  чл.III, т. 6 и респективно т.6.3 и заплащане за 1 месец, извън абонаментния досегашен план или предизвестие за прекратяване с дължима една месечна сума към Изпълнителя.

1.3 При евентуална нужда на резервно копие на сайта или базата му данни, както и при възникнал проблем може да се обръщате към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но ще бъдете таксувани, според ситуацията и спецификацията на възникналия проблем, като извън Договорни отношения. Също така клиентите с Договорни отношения с нас, ще са с приоритет на обслужване от наша страна, като отстраняване на възникнал проблем е в рамките на до 24 часа.

1.4 При извън Договорни отношения  възникнали проблеми ще се отстраняват при предварително заплащане и в рамките на 7 работни дни.

Като можете да се запознаете по подробно с нашият ценоразпис – извън договорна поддръжка: https://itgstudio.com/услуги/

VII. Общи Положения

1. Настоящият договор може да се изменя по изричното писмено съгласие на страните.

2. Настоящият договор е за срок до изработването на дадения уеб сайт, считано от датата на подписването му.

3. Настоящият договор се прекратява:

а/ по взаимно писмено съгласие на страните;

б/ с едномесечно едностранно заявление;

в/ при прекратяване на всякакви договорни отношения;

г/ при неизплащане на дължимите по договора суми.

д/ при изтичане срока на договора

е/ при неподаване на материали (изображения и текст) необходими за осъществяването на поръчката

4. Допълнителни разпоредби.

а/ Общите Условия и текста по тях са Собственост на фирма „Ай Ти Джи студио“ ООД и всяко копиране на информация или текст от настоящите Общи Уловия или който и да е текст в сайта на фирмата: https://itgstudio.com или на клиент на фирмата, респективно сайт, лого, банер, графичен проект или каквато и да е информация, без уведомление изработени от „Ай Ти Джи студио“ ООД  ще се счита за неправомерно и грубо намесване в правата на фирмата или на трети страни, респективно клиенти на фирмата и ще се сезира действащото в момента законодателство на Република България.

За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото в момента законодателство на Република България.

Страните ще решат евентуални възникнали спорове по изпълнението на този договор по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно – по реда на ГПК.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ РАЗВИТИЕ…?

Свържете се с нас и ще реализираме Вашите идеи!

Меню
Свържете се
Карта с Адрес